Struktura projektowa: definicja, rodzaje, znaczenie | Blog o zarządzaniu projektami

Czym jest struktura projektowa w kontekście zarządzania? Struktura projektowa to specjalna organizacja zespołu w firmie, którego celem jest skuteczne zarządzanie projektami. Projekty, w przeciwieństwie do rutynowych zadań, są zwykle bardziej skomplikowane i wymagają silnej koordynacji i zarządzania w zakresie zasobów, czasu i budżetu. Struktura projektowa umożliwia tworzenie czytelnych i jasnych linii komunikacji i decyzyjnych w celu skutecznego realizowania projektów.

Istnieje wiele rodzajów struktur projektowych, ale najbardziej popularne to struktura funkcyjna, macierzowa i projektowa. Struktura funkcyjna opiera się na podziale pracowników na oddziały działające w ramach różnych dziedzin specjalizacji. Struktura macierzowa polega na równoczesnym wykorzystaniu zarówno funkcjonalnych, jak i projektowych elementów w danej organizacji. Struktura projektowa natomiast skupia zespół pracowników na konkretnym projekcie.

Struktura projektowa jest istotną częścią zarządzania projektowego. Pozwala ona na efektywne przypisanie zasobów, wytyczne dotyczące ról i procedur oraz stwarzanie właściwego przepływu informacji między członkami zespołu. Ważnym elementem struktury projektowej jest określenie celów i zakresu projektu oraz spisania wytycznych dotyczących podstawowych procedur. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i metod w zarządzaniu projektowym, takich jak metoda PERT/CPM czy mapy myśli, pomaga skutecznie zorganizować strukturę projektową.

Struktura macierzowa jest jednym z najbardziej popularnych typów struktur projektowych. W strukturze macierzowej, pracownicy mają podwójne podporządkowanie – zarówno do swojego kierownika z projektu, jak i do swojego kierownika liniowego. Taki model organizacyjny może stwarzać pewne tarcia i problemy, ale jest również skutecznym sposobem na zrównoważoną alokację zasobów i kompetencji między projektami.

Wnioskiem jest to, że struktura projektowa odgrywa istotną rolę w zarządzaniu projektami. Zapewnia ona klarowne wytyczne dotyczące podziału obowiązków i odpowiedzialności. Przyczynia się do rozwiązania problemów komunikacyjnych i zorganizowania pracy w sprawnie działający zespół. Dzięki niej możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami i osiąganie celów projektowych. W praktyce warto zrozumieć znaczenie i rodzaje struktur projektowych w celu poprawy skuteczności zarządzania projektami.

Definicja struktury projektowej

Struktura projektowa jest jednym z kluczowych elementów w zarządzaniu projektem. Wszystkie wielkie projekty wymagają funkcjonalnej struktury projektowej, która umożliwia jasne określenie ról, zadań i władzy w zespole projektowym.

Struktura projektowa składa się z trzech podstawowych elementów:

 1. Podział zadań – określenie, jakie zadania należy wykonać w ramach projektu i jakie są zależności między nimi.
 2. Podział ról – określenie, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań i jakie są ich kompetencje.
 3. Podział władzy – określenie hierarchii decyzyjnej i komunikacyjnej w zespole projektowym.

Jednym z kluczowych narzędzi w strukturze projektowej jest macierzowa struktura organizacyjna. Jest to struktura, w której pracownicy są przydzielani do projektów, a nie do departamentów w firmie macierzystej. Taka struktura umożliwia skuteczne żonglowanie zasobami, redukcję kosztów i stwarzanie środowiska sprzyjającego efektywnej pracy nad projektem.

Struktura projektowa ma wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia czytelne i jasne określenie ról i zadań w zespole projektowym. Umożliwia także efektywne wykorzystanie zasobów, skuteczne zarządzanie zespołem oraz identyfikację i rozwiązywanie problemów w czasie.

Projektowa struktura organizacyjna może jednak mieć także pewne braki. Słaba komunikacja i niejasne podziały zadań mogą utrudniać pracę nad projektem. Konieczność szkolenia i pomocą z zewnętrzne kierowników projektowych może zwiększyć koszty projektu. Ponadto, konflikty i zainteresowanie zespołu macierzystego mogą wpływać na efektywność pracy nad projektem.

Podsumowując, struktura projektowa jest niezbędnym elementem w zarządzaniu projektami. Dobrze zaplanowana i funkcjonalna struktura projektowa umożliwia skuteczne zarządzanie zespołem, odpowiednie wykorzystanie zasobów oraz identyfikację i rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji projektu.

Rodzaje struktury projektowej

Struktura projektowa to sposób organizacji zespołu w ramach konkretnego projektu. Istnieje kilka różnych rodzajów struktury projektowej, które można zastosować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. W poniższym FAQ przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące różnych typów struktury projektowej.

1. Struktura hierarchiczna (liniowa) projektu

W tym rodzaju struktury projektowej projekt jest organizowany w liniii hierarchicznej, z jednym przełożonym na czele. Przełożony zarządza wszystkimi uczestnikami projektu, a decyzje są podejmowane przez jednego lidera. Ta struktura jest stosowana, gdy niezbędna jest silna kontrola ze strony przełożonego i kiedy praca jest skierowana w konkretnym kierunku.

2. Struktura macierzowa projektu

W strukturze macierzowej odpowiedzialność za projekt jest podzielona pomiędzy różnymi osobami w firmie. Projekty są prowadzone przez zespoły składające się z członków różnych działów. Każdy członek zespołu ma swojego przełożonego w dziale i jednocześnie pracuje nad projektem. Ta struktura sprzyja efektywności i promuje współpracę między różnymi działami.

W poniższej tabeli przedstawiamy spis wszystkich typów struktury projektowej, jakie mogą występować w firmie:

See also  Asertywność - wyjaśnienie, przykłady, wskazówki
Nazwa Opis
Struktura hierarchiczna (liniowa) Projekt jest organizowany w linii hierarchicznej z jednym przełożonym na czele.
Struktura macierzowa Projekt jest prowadzony przez zespoły składające się z członków różnych działów, gdzie każdy ma swojego przełożonego.
Struktura projektowa Koordynację projektu zapewnia zespół projektowy, w którym członkowie mają określone role i odpowiedzialności.

W każdym rodzaju struktury projektowej istnieją swoje zalety i wady. Sam wybór zależy od potrzeb i celów projektu. W zależności od rodzaju struktury projektowej różni specjaliści są odpowiedzialni za kierowanie i zarządzanie projektem. Informatyk projektowy jest jednym z uczestników projektów, który przyczynia się swoją wiedzą i pomocą w tworzeniu systemów informatycznych. Innymi rolami w zespołach mogą być analityk biznesowy, programista, tester i inne.

Ważne jest, aby dobrze zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi strukturami projektowymi i jak mogą wpływać na efektywność projektu. Dlatego znajomość definicji i oznaczeń wszystkich typów struktur projektowych jest niezbędna do skutecznego zarządzania projektami.

Znaczenie struktury projektowej

Struktura projektowa ma ogromne znaczenie w prowadzeniu działań projektowych wewnątrz danej organizacji. W projekty gospodarczej często angażuje się wiele osób, które mają różne role i zadania do wykonania. Właściwa struktura projektowa pozwala na efektywne zarządzanie danym projektem, eliminując brakiem komunikacji i przepływem informacji między pracownikami.

Istnieje wiele rodzajów struktur projektowych, takich jak hierarchiczna, macierzowa czy funkcjonalna. Każda z nich ma swoje własne cechy i znaczenie w organizacji prac i działań w ramach projektu. Podstawowym celem struktury projektowej jest jasne określenie ról, odpowiedzialności i zadań każdej osoby w zespole projektowym. Dzięki temu prace decyzyjne są podejmowane w sposób efektywny, zgodnie z wytycznymi i zasadami organizacji.

Podstawowe znaczenie struktury projektowej:

 • Zapewnia efektywność działań: W celu osiągnięcia sukcesu projektu, niezbędne jest efektywne zarządzanie pracą i zespołem projektowym. Odpowiednio zaprojektowana struktura projektowa ułatwia zarządzanie zadaniami, przepływem informacji i współpracą między członkami zespołu.
 • Udoskonala podejmowanie decyzji: Jasno określone role i odpowiedzialności w strukturze projektowej ułatwiają podejmowanie decyzji, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiana lub modyfikacja projektu jest konieczna. Przejrzystość w strukturze projektowej umożliwia szybkie zidentyfikowanie odpowiedzialnej osoby za podejmowanie decyzji.
 • Zapewnia efektywną komunikację: Właściwa struktura projektowa umożliwia sprawny przepływ informacji między różnymi członkami zespołu projektowego. To z kolei wpływa na jakość pracy i pozwala uniknąć nieporozumień oraz opóźnień w realizacji projektu.

Warto zauważyć, że każdy projekt jest inny, dlatego struktura projektowa musi być dostosowana do specyfiki danego projektu. Ważne jest również uwzględnienie w strukturze projektowej wiedzy i kompetencji osób z różnym doświadczeniem i umiejętnościami. Przykładowo, jeśli projekt jest bardzo złożony, powinna zostać ustalona odpowiednia liczba poziomów hierarchii w strukturze projektowej.

Struktura projektowa ma również swoje wady i ograniczenia. Może prowadzić do centralizacji władzy i zbyt dużego skupienia na hierarchii, co może wpływać na reaktywność organizacji. Ponadto, istnieje ryzyko retencji wiedzy, gdzie kluczowe informacje i doświadczenia pozostają tylko z jedną osobą w organizacji.

Wnioskiem jest, że struktura projektowa odgrywa kluczową rolę w efektywnym i skutecznym zarządzaniu projektami. Właściwie zaprojektowana struktura projektowa pozwala na wykonywanie zadań projektowych w sposób zorganizowany i kontrolowany, co przekłada się na sukces i osiągnięcie zamierzonych celów projektowych.

Wady struktury organizacji macierzowej

Struktura organizacji macierzowej, mimo swoich licznych zalet, nie pozbawiona jest również pewnych wad. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

1. Trudności w koordynacji działań

W macierzowej strukturze organizacyjnej, gdzie uczestnicy projektu posiadają dwóch przełożonych – z jednej strony kierownika projektu, a z drugiej strony kierownika działu, koordynacja działań może być utrudniona. Wynika to z faktu, że obie te osoby mają różne cele i priorytety, co może prowadzić do konfliktów i niejednoznaczności w zakresie wykonywanych zadań.

2. Złożoność struktury

Struktura organizacji macierzowej jest bardziej złożona niż tradycyjna hierarchiczna struktura organizacyjna. Może to prowadzić do długiego przepływu decyzyjnego i utrudniać szybkie podejmowanie odpowiedzi przez zespoły projektowe. Dodatkowo, liczba osób zaangażowanych w projekt może być duża, co utrudnia czytelne określenie ról i odpowiedzialności.

3. Zadaniowa natura

Struktura macierzowa skupia się na skutecznym zarządzaniu projektami, co może prowadzić do braku promowania długoterminowej działalności organizacji. Oznacza to, że organizacja może mieć problemy z utrzymaniem ciągłości działania, ponieważ większość uwagi i zasobów skupia się na bieżących projektach.

Wnioski:

Mimo że struktura organizacji macierzowej ma swoje wady, jest ona nadal wykorzystywana przez wiele nowoczesnych firm w celu doskonalenia swojej działalności projektowej. W połączeniu z odpowiednimi narzędziami i procedurami, ta struktura organizacyjna może być skutecznym sposobem zarządzania projektami i promowania współpracy między różnymi dziedzinami organizacji.

Brak jednoznacznych linii kierowniczych

Klasyczne struktury organizacyjne zakładają jednoznacznie określone linie kierownicze, które pozwalają na jasne podporządkowanie się zespołów organizacyjnych i realizację celów. Czy jednak każda struktura projektowa jest organizacyjna? Czy nie utrudnia ona działania samych zespołów?

Temat braku jednoznacznych linii kierowniczych w strukturze projektowej jest często poruszany. Realizacja celów w takiej strukturze jest utrudniona ze względu na brak jednoznacznie wyznaczonych szczebli kierowniczych. Kiedy kierowników jest więcej niż jedna osoba, pojawia się konieczność koordynacji działań oraz wydajne zarządzanie zespołem. Często jednak rola kierownicza nie jest jasno określona, co prowadzi do nieefektywności i dezorganizacji.

See also  Jak motywować pracowników? Lista przykładów

Struktura projektowa różni się od struktury organizacyjnej głównie brakiem jednoznacznych linii kierowniczych. W strukturze projektowej istnieje wiele elementów, które mogą pełnić rolę kierowniczą, zarówno na poziomie formalnym, jak i nieformalnym. Wybór odpowiednich elementów do wykonania zadań w ramach projektu jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania zespołu.

W przypadku braku jednoznacznych linii kierowniczych w strukturze projektowej, często wydaje się, że każdy może być kierownikiem. Jednak, aby zapewnić wydajność zespołu, konieczne jest wyznaczenie lidera, który będzie odpowiedzialny za kierowanie działaniami. Również określenie odpowiednich ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu jest istotne, aby uniknąć zamieszania.

W praktyce, brak jednoznacznych linii kierowniczych może utrudniać podejmowanie decyzji i wykonywanie działań. W sytuacji, gdy każdy ma władzę podejmowania decyzji, może dochodzić do konfliktów i nieefektywności. Dlatego, mimo braku tradycyjnych linii kierowniczych, konieczne jest utrzymanie jakiegoś rodzaju struktury zarządzania, która pozwoli na efektywną współpracę i osiąganie celów projektu.

Struktura macierzowa jest przykładem struktury projektowej, w której występuje brak jednoznacznych linii kierowniczych. W tej strukturze władza i odpowiedzialność są rozdzielane między linie funkcjonalne i linie projektowe. Każdy członek zespołu projekowego raportuje zarówno do kierownika projektu, jak i do kierownika funkcjonalnego.

Mimo braku jednoznacznych linii kierowniczych, struktura macierzowa pozwala na efektywną współpracę między różnymi działami organizacji. Dzięki temu, zespół projektowy może skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników z różnych dziedzin, co prowadzi do lepszych rezultatów.

W nowoczesnych organizacjach, brak jednoznacznych linii kierowniczych niekoniecznie jest wadą, ale raczej zmianą stylu zarządzania. Struktura organizacyjna, w której brak jednoznacznych linii kierowniczych, wymaga od kierowników zdolności do koordynacji i współpracy z różnymi działami organizacji. Odpowiednie narzędzia i definicje typów relacji między członkami zespołu są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania takiej struktury.

Reasumując, brak jednoznacznych linii kierowniczych w strukturze projektowej może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Wymaga to odpowiedniego doboru ról i zadań oraz umiejętności koordynacji i współpracy z różnymi działami organizacji. Pomimo braku tradycyjnej struktury hierarchicznej, wydajność zespołu może być osiągnięta dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu prac oraz ładunku.

FAQ:

Jak brak jednoznacznych linii kierowniczych wpływa na strukturę projektową?

Brak jednoznacznych linii kierowniczych utrudnia realizację celów w strukturze projektowej, ponieważ prowadzi do dezorganizacji i braku efektywności.

Jakie są najważniejsze elementy struktury projektowej?

Struktura projektowa składa się z różnych elementów, takich jak role, zadania, relacje między członkami zespołu oraz narzędzia i techniki zarządzania.

Czym różni się struktura projektowa od struktury organizacyjnej?

Główną różnicą między strukturą projektową a strukturą organizacyjną jest brak jednoznacznych linii kierowniczych w strukturze projektowej.

Konflikty kompetencji

Konflikty kompetencji są jednym z najważniejszych elementów struktury projektowej. W organizacji projektowej relacje między różnymi działami i uczestnikami projektu są często mniej zrównoważone niż w strukturze funkcjonalnej. Powodem tego jest podział odpowiedzialności i władzy pomiędzy różnymi kierownikami projektów.

Kierownik projektu ma władzę nad wszystkimi elementami projektu, jednak nie zawsze jest on również kierownikiem wszystkich uczestników. Często zdarza się, że pracownicy są podporządkowani zarówno kierownikowi projektu, jak i swojemu przełożonemu w strukturze funkcjonalnej. Takie rozproszenie władzy często prowadzi do konfliktów kompetencji i tarć między różnymi osobami i działami.

W strukturze projektowej, w której czas trwania projektu jest ograniczony, szybka i efektywna komunikacja między uczestnikami jest kluczowa dla sukcesu projektu. Jednak często zdarza się, że komunikacja między różnymi działami jest utrudniona, co prowadzi do problemów i opóźnień w realizacji projektu.

Jedną z przyczyn konfliktów kompetencji jest brak jasno określonych ról i odpowiedzialności w projekcie. Dlatego też ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu przeanalizować i ustalić wszystkie cele, zadania i odpowiedzialności dla wszystkich uczestników projektu. Należy także dokładnie określić relacje między różnymi osobami i działami w projekcie.

W organizacji projektowej często stosuje się strukturę macierzową, która łączy elementy struktury funkcjonalnej i projektowej. Ta struktura ma wiele zalet, ale może również sprzyjać występowaniu konfliktów kompetencji. Właściwe zarządzanie konfliktami kompetencji jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami.

Przyczyny konfliktów kompetencji:

 • Brak jasno określonych ról i odpowiedzialności
 • Różnice w interpretacji celów i zadań projektu
 • Niejasne relacje między różnymi osobami i działami
 • Podział władzy pomiędzy kierownikami projektów i przełożonymi
 • Brak efektywnej komunikacji między uczestnikami projektu

Jak zarządzać konfliktami kompetencji?

 • Dokładnie określić cele, zadania i odpowiedzialności dla wszystkich uczestników projektu
 • Zapewnić klarowne i otwarte komunikowanie się między wszystkimi uczestnikami projektu
 • Ustalić równe relacje między różnymi osobami i działami projektu
 • Stworzyć atmosferę współpracy i zrozumienia między wszystkimi uczestnikami projektu
 • Monitorować i rozstrzygać konflikty kompetencji w sposób uczciwy i sprawiedliwy

Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwiązania konfliktów kompetencji jest właściwe szkolenie pracowników. Szkolenie powinno zawierać informacje na temat struktury projektowej, roli uczestników projektu oraz skutecznego zarządzania konfliktami kompetencji i komunikacją.

Wszystko to przyczynia się do efektywnego zarządzania projektem, wzrostu retencji w organizacji i osiągnięcia lepszych wyników projektowych. Konflikty kompetencji są naturalnym elementem pracy w projekcie, ale właściwe zarządzanie nimi jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

See also  Headhunter - kim jest, jak się różni od Rekrutera

Trudności w zarządzaniu projektem

Projekty są dynamicznymi przedsięwzięciami wymagającymi efektywnego zarządzania w celu osiągnięcia zakładanych celów. Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do trudności w zarządzaniu projektem. Długotrwałość projektów, liczba zaangażowanych stron oraz specjalizacje zespołu mogą wpływać na efektywność zarządzania.

1. Wybór odpowiedniej struktury projektowej

Jednym z kluczowych czynników, które mogą wpływać na trudności w zarządzaniu projektem, jest dobór odpowiedniej struktury projektowej. Struktura macierzowa, w której zarządzanie projektem jest współdzielone pomiędzy jednostką organizacyjną a zespołem projektowym, może generować problemy związane z podziałem odpowiedzialności i komunikacją.

2. Braki komunikacyjne i role w projekcie

Kiedy odpowiedzialność oraz role w projekcie nie są jasno określone, może to prowadzić do braków komunikacyjnych i niejasności w zakresie zadań. Niewłaściwe przypisanie zadań może wpływać na efektywność projektu oraz czas potrzebny do jego realizacji.

3. Potencjalne problemy czasu

Jednym z najczęstszych problemów w zarządzaniu projektami jest niewłaściwa alokacja czasu. Często projekty wymagają więcej czasu niż początkowo zakładano, co może prowadzić do opóźnień i wydłużenia czasu realizacji. Zbyt duże przywiązanie do planu czasowego może również powodować brak elastyczności w reagowaniu na zmiany i napotkane problemy.

4. Kompleksowość projektu

Projekty często są złożone i wymagają skoordynowanego działania wielu różnych specjalizacji. Brak odpowiednich narzędzi i wytycznych może utrudniać koordynację tych specjalizacji i prowadzić do problemów z efektywnym zarządzaniem projektem.

5. Podejmowanie decyzji

Proces podejmowania decyzji w zarządzaniu projektem może być trudny ze względu na konieczność uwzględnienia wielu czynników, czasu oraz podejmowania decyzji w oparciu o często niekompletne informacje. Brak jasnych wytycznych i narzędzi podejmowania decyzji może wpływać na proces podejmowania decyzji podczas realizacji projektu.

Podsumowując, zarządzanie projektami może być trudnym zadaniem ze względu na wiele czynników wymagających skoordynowanego działania. Długotrwałość projektów, liczba zaangażowanych stron, brak klarownej struktury zarządzania oraz specjalizacje zespołu to tylko niektóre z wyzwań, które mogą wpływać na efektywność zarządzania projektem.

Problemy z komunikacją

Jednym z głównych wyzwań w strukturach projektowych jest skuteczna komunikacja między członkami zespołu projektowego. Może to prowadzić do nieporozumień, sprzecznych odpowiedzi i braku koordynacji działań.

Rodzaje struktur projektowych, takie jak struktura macierzowa, również wpływają na problemy z komunikacją. W strukturze macierzowej projektanci mają dwóch kierowników – jednego z dziedziny projektu i drugiego z linii organizacyjnej. To może prowadzić do konfliktów i niejasności w zakresie władzy i odpowiedzialności.

Kolejnym problemem z komunikacją jest brak jasno określonych i dostępnych informacji dla członków zespołu projektowego. Wielkie projekty często wymagają dużych ilości danych, które muszą być łatwo dostępne i uporządkowane.

Ważne jest również, aby członkowie zespołu mieli możliwość zadawania pytań i otrzymywania konkretnych odpowiedzi. Brak klarowności w przekazywaniu informacji może prowadzić do nieefektywności i opóźnień w realizacji projektu.

Niedostateczna komunikacja może również wpływać na jakość i koszty projektu. Brak wystarczającej kontroli nad przepływem informacji może prowadzić do błędów i powtórnego wykonania pracy, co zwiększa koszty projektu.

W celu zmniejszenia problemów z komunikacją, struktura projektowa musi zapewniać odpowiednie środki i procesy komunikacji. Równocześnie, członkowie zespołu projektowego muszą mieć silne więzi i zaufanie wzajemne, aby efektywnie komunikować się.

Nowoczesne organizacje projektowe często wykorzystują narzędzia i technologie do ułatwienia komunikacji, takie jak narzędzia do zarządzania projektami online i platformy do udostępniania informacji. Te narzędzia ułatwiają przekazywanie informacji, zapewniają łatwy dostęp do danych i ułatwiają współpracę między członkami zespołu projektowego.

Podsumowując, problemy z komunikacją mogą być poważną przeszkodą w realizacji projektu. Dlatego odpowiednia struktura organizacyjna, jasne zasady komunikacji i dobre relacje między członkami zespołu są kluczowe dla sukcesu projektu.

FAQ:

Jaka jest definicja struktury projektowej?

Struktura projektowa to organizacyjna struktura, w której zadania są realizowane w ramach projektów. Jest to rozwiązanie, w którym pracownicy są grupowani w zespoły projektowe, a nie przydzielani do tradycyjnych działów firmy.

Jakie są rodzaje struktury projektowej?

Istnieje kilka rodzajów struktury projektowej, w tym: czysta struktura projektowa, silna struktura projektowa, słaba struktura projektowa oraz macierzowa struktura projektowa.

Czym jest organizacja macierzowa?

Organizacja macierzowa to rodzaj struktury projektowej, w której zadania są realizowane przez zespół projektowy, który składa się z pracowników różnych działów i hierarchii. W tym rodzaju organizacji pracownicy są przydzielani do projektów, a jednocześnie nadal podlegają swoim tradycyjnym kierownikom.

Jak działa organizacja macierzowa?

W organizacji macierzowej każdy pracownik ma dwie linie zarządzania – jedną od kierownika projektu, a drugą od swojego tradycyjnego kierownika. Pracownicy pracują nad projektem, ale nadal wykonują swoje codzienne obowiązki w ramach swojego działu. Decyzje podejmowane są na podstawie konsensusu między kierownikami projektów i kierownikami działów.

Jakie jest znaczenie organizacji macierzowej?

Organizacja macierzowa jest ważna, ponieważ umożliwia elastyczne wykorzystanie zasobów firmy, wykorzystując specjalistyczne umiejętności pracowników z wielu działów do realizacji konkretnego projektu. Działa również jako most między strukturą liniową, a strukturą projektową, co pozwala na płynny przepływ informacji i koordynację działań.

Czym jest struktura projektowa?

Struktura projektowa to organizacyjna struktura, która jest tworzona w celu realizacji konkretnego zadania, jakim jest projekt. W przeciwieństwie do tradycyjnej struktury organizacyjnej, struktura projektowa jest tymczasowa i elastyczna, co umożliwia skuteczne zarządzanie projektami.

[Ocen: 0 Ilość Ocen: 0]

Leave a Comment