Koszty Zmienne – wyjaśnienie, przykłady

Każda firma musi radzić sobie z szerokim zakresem opłat i wydatków związanych z rozpoczęciem, bieżącym i ekspansją. Niektóre z tych wydatków są nadal dość stabilne przez cały czas. Na przykład, o ile nie przeniosłeś się lub nie podpisałeś nowej dzierżawy, miesięczny czynsz za koszt przechowywania lub produkcji pozostanie taki sam.

Jeśli jednak Twoja firma się rozwinie, inne wydatki mogą się znacznie zmienić. Są one określane jako koszty zmienne.

W tym samouczku dowiesz się, jakie są zmienne wydatki, jak je obliczyć i jak mogą wpłynąć na rentowność Twojej firmy.

Co to jest koszt zmienny?

Wydatek biznesowy znany jako koszt zmienny to taki, który zmienia się w bezpośrednim związku z wielkością produkcji. Koszty zmienne rosną, gdy korporacja produkuje więcej rzeczy i odwrotnie.

Przykłady typowych kosztów zmiennych obejmują:

 • komponenty, surowe
 • zachęty sprzedażowe
 • Opakowanie
 • Opłaty za wysyłkę
 • Praca (gdy pracownicy są opłacani za ukończoną jednostkę)
 • Obciążenia karty kredytowej

Koszt zmienny na wyprodukowaną jednostkę pozostaje stały, nawet jeśli całkowite koszty zmienne różnią się w zależności od wielkości produkcji.

Główne punkty

 • Wydatek, który ulega wahaniom w stosunku do produkcji lub sprzedaży, jest określany jako koszt zmienny.
 • Koszty zmienne rosną wraz ze wzrostem produkcji lub sprzedaży, podczas gdy spadająca produkcja lub sprzedaż powodują spadek kosztów zmiennych.
 • Na koszty stałe, w przeciwieństwie do kosztów zmiennych, nie mają wpływu zmiany w produkcji lub wielkości sprzedaży.
 • Marża wkładu produktu, parametr używany do ustalenia progu rentowności lub docelowego poziomu zysku firmy, jest w dużym stopniu zależna od kosztów zmiennych.
 • Surowce, robocizna, media, opłaty prowizyjne i opłaty dystrybucyjne to kilka przykładów kosztów zmiennych.

Zrozumienie kosztów zmiennych

Ogólne wydatki każdej firmy składają się zarówno z kosztów zmiennych, jak i stałych. Sprzedaż lub produkcja globalna określają koszty zmienne. Na wyprodukowaną jednostkę zmienny koszt produkcji jest stałą sumą. Koszty zmienne wzrosną wraz z produkcją i wielkością produkcji. Z drugiej strony koszty zmienne związane z produkcją spadną, jeśli powstanie mniej produktów.

See also  Jak Pozyskać Inwestora? 6 Wskazówek

Prowizje od sprzedaży, bezpośrednie koszty pracy, koszt surowców wykorzystywanych w produkcji i rachunki za media to kilka przykładów kosztów zmiennych.

Ponieważ można je łatwo zmienić, wydatki zmienne są zwykle postrzegane jako koszty krótkoterminowe. Na przykład, jeśli firma cierpi na problemy z przepływem środków pieniężnych, może zdecydować się na natychmiastową zmianę produkcji, aby uniknąć tych wydatków.

Jak obliczyć koszt zmienny

Koszty zmienne muszą być pomnożone, w przeciwieństwie do kosztów stałych, które można po prostu zsumować w celu określenia całkowitych stałych wydatków firmy. Do określenia kosztów zmiennych służy następująca formuła:

Produkcja produkcyjna x koszt zmienny na jednostkę równa się całkowitym kosztom zmiennym.

Na przykład całkowity koszt zmienny produkcji 10 000 sztuk przy koszcie 2,57 USD za jednostkę wyniósłby 25 700 USD. Ponieważ jest on obliczany przez podzielenie całkowitego kosztu zmiennego przez wyprodukowaną ilość, ten koszt jednostkowy jest również znany jako średni koszt zmienny.

Koszty stałe a koszty zmienne

Koszty stałe to wydatki, które nie zmieniają się w zależności od tego, ile jest produkowane. Ponieważ koszty stałe są ponoszone niezależnie od tego, czy firma generuje sprzedaż, czy nie, muszą być pokryte przez firmę.

Czynsz, wynagrodzenie pracownika, ubezpieczenie i materiały biurowe to kilka przykładów stałych wydatków. Bez względu na to, ile towarów jest produkowanych i sprzedawanych, firma musi nadal płacić czynsz za lokal, którego używa do prowadzenia działalności handlowej. Czynsz pozostałby stały niezależnie od tego, czy produkcja firmy wzrosłaby, czy spadła. Nawet jeśli koszty stałe mogą się zmieniać w czasie, zmiana nie wpłynie na produkcję, dlatego koszty stałe są postrzegane jako koszty długoterminowe.

Koszty półodmienne są podzbiorem kosztów, które mieszczą się między kosztami stałymi i zmiennymi (znanymi również jako koszty półtrwałe lub koszty mieszane). Wydatki te składają się z kombinacji kosztów stałych i zmiennych. Po osiągnięciu pewnego poziomu produkcji lub konsumpcji koszty są stałe, dopóki nie staną się zmienne. Często nadal istnieje stały koszt, nawet jeśli nie ma produkcji.

Ponieważ ich zyski są bardziej zależne od sukcesu sprzedaży, często uważa się, że przedsiębiorstwa o dużym udziale kosztów zmiennych w porównaniu z kosztami stałymi są mniej niestabilne.

 Porównanie kosztów zmiennych i kosztów stałych

Koszt stałyKoszt zmienny
Pozostaje stały przez określony czas, niezależnie od produkcji lub wielkości działalności gospodarczejZmiany proporcjonalne do produkcji lub wolumenu działalności gospodarczej
Znane również jako koszty ogólne, pośrednie lub dodatkoweZnane również jako koszty bezpośrednie lub koszty podstawowe
Koszty stałe są związane z czasemKoszty zmienne są związane z wolumenem
Przykłady obejmują czynsz, składki ubezpieczeniowe, amortyzację i podatki od nieruchomościPrzykłady obejmują opłaty za karty kredytowe, bezpośrednią pracę, prowizję i wynagrodzenie w niepełnym wymiarze godzin

Przykłady kosztów zmiennych

Koszt, który ulega wahaniom w odpowiedzi na zmiany w działaniu, jest określany jako koszt zmienny. Wielkość produkcji jest zazwyczaj “działaniem” w korporacji, a wielkość sprzedaży jest kolejnym potencjalnym czynnikiem wyzwalającym. Ponieważ zmieniają się one bezpośrednio wraz z ilością wytworzonego produktu, materiały wykorzystywane jako jego składniki są zatem uważane za koszty zmienne.

See also  Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – poradnik inwestora

Zrozumienie udziału kosztów zmiennych firmy jest ważne, ponieważ firma o wysokim udziale może działać na stosunkowo niskim poziomie sprzedaży. Z drugiej strony, wysoki udział kosztów stałych wymaga, aby przedsiębiorstwo utrzymywało wysoki poziom przychodów w celu utrzymania działalności.

Oto kilka przykładów wydatków zmiennych, a wszystko to w środowisku produkcyjnym:

Zasoby bezpośrednie

Uważa się, że bezpośrednie materiały lub surowce wchodzące w skład produktu są kosztem, który jest najbardziej zmienny ze wszystkich.

Praca w stawce akordowej

Praca akordowa to wynagrodzenie, które pracownicy otrzymują za każdy gotowy przedmiot (uwaga: bezpośrednia praca często nie jest kosztem zmiennym, ponieważ minimalna liczba osób jest potrzebna do obsadzenia obszaru produkcyjnego; to sprawia, że jest to koszt stały).

Materiały produkcyjne

Koszt nakładów produkcyjnych, takich jak olej do urządzeń, zmienia się w zależności od wielkości produkcji, ponieważ zależy od tego, ile maszyn jest używanych.

Płatne godziny pracy personelu

Czas pracownika, który jest rozliczany przez firmę i opłacany tylko za godziny, które podlegają rozliczeniu, stanowi koszt zmienny. Jeśli jednak pracownicy otrzymują pensje, jest to koszt stały, ponieważ są oni wypłacani niezależnie od tego, ile godzin poświęcają.

Prowizje

Koszt ten jest oczywiście zmienny, ponieważ prowizje dla sprzedawców są wypłacane tylko wtedy, gdy zamykają transakcje na towary lub usługi.

Opłaty za karty kredytowe

Tylko wtedy, gdy firma zezwala na zakupy kartą kredytową konsumenta, podlega opłatom. Za zmienne należy uważać tylko opłaty za karty kredytowe, które stanowią część sprzedaży, a nie miesięczny koszt stały.

Wysyłka

Koszt płaci za wysyłkę tylko wtedy, gdy sprzedaje i wysyła produkt. W rezultacie fracht jest kosztem zmiennym.

Czy różnica między kosztem krańcowym a kosztem zmiennym jest taka sama?

Każdy wydatek firmy związany z produkcją dodatkowej jednostki produkcji lub świadczeniem usług na rzecz dodatkowego klienta jest określany jako koszt krańcowy. Ponieważ wzrasta stopniowo, aby stworzyć jeden dodatkowy produkt, koszt krańcowy jest taki sam jak koszt przyrostowy.
Koszty zmienne są elementem procesu produkcyjnego i wydatkiem, dzięki czemu mogą być włączone do kosztów marży. Istnieje również koszt krańcowy zawarty w całkowitym koszcie produkcji, ponieważ wydatki zmienne różnią się w zależności od wielkości produkcji.

See also  Koszty Stałe - wyjaśnienie, przykłady

Czy koszty stałe są poddawane obróbce kosztów utopionych?

Pieniądze, które zostały już wydane i nie można ich odzyskać, są określane jako “koszt utopiony”. Podczas gdy niektóre wydatki stałe mogą być postrzegane jako koszty utopione, nie wszystkie koszty stałe są. Na przykład, jeśli sprzęt, który kupuje firma, może zostać sprzedany innej stronie za kwotę zapłaconą za to, koszt stały nie jest zakopywany.

W jaki sposób koszty stałe i zmienne są dzielone przez koszty półzmienne?

Koszty półstałe lub koszty mieszane to inne nazwy wydatków półzmiennych. Zarówno stałe, jak i zmienne komponenty składają się na tego rodzaju koszty. Do pewnego momentu produkcji są one stałe; potem są zmienne. Nawet w przypadku braku produkcji koszty są stałe. Łatwo jest rozróżnić te dwa, ponieważ koszty stałe powtarzają się, podczas gdy koszty zmienne zmieniają się w zależności od produkcji i ogólnego poziomu działalności.

W jaki sposób firma może obniżyć koszty zmienne?

Firma może obniżyć koszty zmienne na różne sposoby. Na przykład, jeśli jakość produktów nie jest zagrożona, zwiększenie wydajności przy użyciu tej samej ilości materiału może znacznie zmniejszyć wydatki. Stworzenie nowego procesu produkcyjnego, który może obejmować wdrożenie nowych lub ulepszonych procedur technologicznych lub sprzętu, może pomóc w zmniejszeniu kosztów zmiennych. Jeśli nie jest to wykonalne, kierownictwo może pomyśleć o przeglądzie procedury w celu znalezienia obszarów wydajności i poprawy, które mogą obniżyć pewne zmienne wydatki, takie jak praca i media.

Jak obliczyć zmienną produktu w porównaniu z kosztami stałymi?

Dzieląc całkowite koszty zmienne przez liczbę sprzedawanych jednostek, można określić koszt zmienny określonego produktu. Podziel całkowity koszt stały przez ilość sprzedawanych jednostek, aby uzyskać koszt stały na jednostkę.

W jaki sposób koszty półzmienne są dzielone na koszty stałe i zmienne?

Można rozróżnić koszty stałe i zmienne, które składają się na koszty półzmienne, określając, które koszty pozostaną stałe, nawet jeśli produkcja Twojej firmy pozostanie niezmieniona. Rachunek za energię elektryczną dla Twojej firmy może służyć jako ilustracja kosztu półzmiennego. Koszt prowadzenia firmy na podstawowym poziomie i utrzymywania włączonych świateł może wynosić 2000 USD miesięcznie, ale w pracowitym miesiącu, w którym produkcja znacznie wzrosła, rachunek za energię elektryczną może osiągnąć 2 500 USD lub więcej.

Który rodzaj odsetek kosztuje więcej, stałe czy zmienne?

Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko przy zaciąganiu pożyczek, stałe stopy procentowe są zazwyczaj lepsze niż zmienne stopy procentowe. Wynika to z faktu, że zmienne stawki są oparte na zmieniających się warunkach gospodarczych i mogą się zmieniać co miesiąc lub co kwartał. Z drugiej strony stałe stawki pozostają takie same przez cały okres trwania pożyczki.

Co to jest próbka kosztu zmiennego?

Surowce, prowizje od sprzedaży, pakowanie i wysyłka, robocizna produkcyjna i opłaty za karty kredytowe to kilka przykładów wydatków zmiennych.

Co jeszcze nazywasz kosztem, który jest zmienny?

Ponieważ koszt zmienny waha się w zależności od jednostki produkcji lub zgodnie z wygenerowaną ilością, jest on czasami określany jako “koszt jednostkowy”.

Czy koszt wynagrodzenia jest zmienny?

Jeśli dochód pracownika zmienia się w odpowiedzi na rosnącą produkcję lub sprzedaż, jego wynagrodzenie może kwalifikować się jako koszt zmienny. Właściwe byłoby zaklasyfikowanie jako kosztu zmiennego, na przykład, wynagrodzenia dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie za sztukę lub prowizji uzyskanych przez sprzedawców od każdej sprzedanej jednostki.

Czy koszt energii jest zmienny?

Kiedy produkcja wzrośnie, rachunki za media, takie jak energia elektryczna, mogą wzrosnąć. Ponieważ jednak firma musi zapłacić ustaloną sumę niezależnie od tego, ile rzeczy produkuje, są one nadal zwykle uważane za koszty stałe.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]