Bilans – co to jest?

Bilans jest sprawozdaniem finansowym, które przedstawia aktywa, pasywa i kapitał własny firmy w danym momencie. Bilans służy jako podstawa do obliczania stóp zwrotu dla inwestorów i oceny struktury kapitałowej firmy. W skrócie, bilans jest sprawozdaniem finansowym, które pokazuje, co firma posiada i jest winna, a także ile pieniędzy zainwestowali akcjonariusze. Bilans może być używany w połączeniu z innymi podstawowymi rachunkami finansowymi do przeprowadzania podstawowych analiz lub obliczania wskaźników finansowych.

Funkcja bilansu finansowego

Bilans jest podsumowaniem sytuacji finansowej firmy w określonym momencie czasu. Jest to wgląd stanu finansowego firmy w podziale na aktywa, zobowiązania i kapitał własny. Bilanse pełnią dwie różne funkcje, w zależności od tego, kto je ocenia.

Bilans ma na celu zapewnienie wglądu w to, czy firma odnosi sukcesy, czy ponosi porażki, gdy jest analizowany wewnętrznie przez lidera biznesowego, ważnych interesariuszy lub pracowników. W oparciu o te dane, wewnętrzny odbiorca może dostosować politykę i podejście, podwajając sukcesy, korygując błędy i kierując się ku nowym możliwościom.

Bilans ma zapewnić wgląd w to, jakimi zasobami dysponuje firma i jak zostały one sfinansowane, gdy jest oceniany z zewnątrz przez kogoś zainteresowanego firmą. Potencjalni inwestorzy mogą na podstawie tych informacji zdecydować, czy warto zainwestować w firmę, czy nie. Podobnie, informacje zawarte w bilansie mogą być wykorzystane do wyliczenia kluczowych miar, takich jak płynność, rentowność i stosunek zadłużenia do kapitału własnego.

Zewnętrzni audytorzy, z drugiej strony, mogą wykorzystać bilans do potwierdzenia, że firma przestrzega wszelkich przepisów dotyczących sprawozdawczości, które mają do niej zastosowanie.

Ważne jest, aby pamiętać, że bilans przedstawia informacje na dany dzień. Bilans, z definicji, zawsze opiera się na wcześniejszych danych. Inwestorzy i interesariusze mogą wykorzystać bilans do prognozowania przyszłych wyników, jednak wcześniejsze wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów.

Bilans jego analiza i działanie

Bilans podsumowuje sytuację finansową firmy w danym momencie. Sam w sobie nie może zapewnić poczucia prawidłowości, które rozwijają się w dłuższym okresie czasu. W związku z tym, bilans powinien być porównywany z bilansami z poprzednich kwartałów. 

Inwestorzy mogą oceniać kondycję finansową spółki przy użyciu różnych wskaźników generowanych na podstawie bilansu, takich jak wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego oraz wskaźnik acid-test, wśród wielu innych. Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, a także wszelkie komentarze i uzupełnienia w raporcie zysków i strat, które mogą odnosić się do bilansu, stanowią istotny kontekst dla analizy finansów spółki.

See also  Aktywa i pasywa - co to, jaka różnica?

Wzór bilansu finansowego

Bilans jest zgodny z poniższym równaniem księgowym, gdzie po jednej stronie znajdują się aktywa, a po drugiej zobowiązania + kapitał własny, który się równoważy:

Aktywa = Zobowiązania + Kapitał własny

Wzór ten jest prosty. Wynika to z faktu, że firma musi zapłacić za wszystko, co posiada (aktywa), albo pożyczając pieniądze (zaciągając zobowiązania), albo biorąc je od inwestorów (emitując kapitał własny akcjonariuszy).

Jeśli przedsiębiorstwo w ciągu pięciu lat uzyska z banku kredyt w wysokości 40 000 złotych, jego aktywa (w szczególności rachunek pieniężny) wzrosną o 40 000 złotych. Jej zobowiązania (w szczególności zadłużenie długoterminowe) wzrosną o 40 000 złotych, przywracając równowagę obu stronom równania. Jeśli firma otrzyma od inwestorów 80 000 złotych, jej aktywa i kapitał własny wzrosną o tę kwotę. Wszystkie przychody wygenerowane przez firmę, które przewyższają jej wydatki, zostaną zdeponowane na rachunku kapitału własnego akcjonariuszy. Przychody te zostaną zrównoważone aktywami, takimi jak środki pieniężne, inwestycje, zapasy lub inne aktywa.

Przykładowa struktura sporządzania bilansu

Bilans, podobnie jak inne dokumenty finansowe, może się nieco różnić w zależności od rodzaju działalności i branży. Istnieje jednak kilka pozycji, które są praktycznie zawsze uwzględniane w standardowych bilansach. Omówimy niektóre z najbardziej typowych pozycji w aktywach bieżących, aktywach długoterminowych, zobowiązaniach bieżących, zobowiązaniach długoterminowych i kapitale własnym.

Aktualnie posiadane aktywa

Pieniądze i ich ekwiwalenty

Najbardziej płynny składnik aktywów, gotówka, pojawia się w pierwszym wierszu bilansu. Ekwiwalenty środków pieniężnych są również zawarte w tej pozycji i obejmują aktywa o krótkoterminowym terminie zapadalności poniżej trzech miesięcy lub aktywa, które mogą być szybko upłynnione, takie jak zbywalne papiery wartościowe. Zazwyczaj spółki wskazują, jakie ekwiwalenty środków pieniężnych uwzględniają w przypisach do bilansu.

Należności

Konto to zawiera saldo wszystkich przychodów ze sprzedaży, które są nadal na kredyt, pomniejszone o wszelkie odpisy na wątpliwe konta (co generuje koszty nieściągalnych należności). W miarę jak korporacje ściągają należności, konto to maleje, a środki pieniężne rosną o tę samą kwotę.

Zapasy

Zapasy zawierają ilości surowców, produktów w toku oraz wyrobów gotowych. Konto to jest wykorzystywane przez firmę podczas ewidencjonowania sprzedaży produktów, zazwyczaj w ramach kosztu sprzedanych towarów w rachunku zysków i strat.

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

W pozycji tej wykazuje się wartość netto skumulowanej amortyzacji. Niektóre firmy mogą podzielić swój majątek trwały na kategorie według rodzaju aktywów, np. grunty, budynki i inne rodzaje wyposażenia. Z wyjątkiem gruntów, wszystkie rzeczowe aktywa trwałe podlegają amortyzacji.

See also  Jak Pozyskać Inwestora? 6 Wskazówek

Wartości niematerialne i prawne

Ta pozycja obejmuje wszystkie wartości niematerialne i prawne będące własnością spółki, które mogą, ale nie muszą być rozpoznawalne. Patenty, licencje i tajne receptury są przykładami rozpoznawalnych wartości niematerialnych i prawnych. Marka i wartość firmy są przykładami wartości niematerialnych i prawnych, których nie można zidentyfikować.

Rachunki dla zobowiązań bieżących 

Zobowiązania to suma, którą korporacja jest winna swoim dostawcom za towary lub usługi nabyte na kredyt. Gdy firma spłaca swoje zobowiązania, zmniejsza o tę samą kwotę rachunek pieniężny.

Bieżące zadłużenie/należności

Uwzględnia się zobowiązania pozapłacowe, które stają się wymagalne w ciągu jednego roku lub w ciągu jednego cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa (w zależności od tego, który z nich jest najdłuższy). Zobowiązania z tytułu skryptów dłużnych mogą być również emitowane w wariancie długoterminowym, który obejmuje skrypty dłużne o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Bieżący udział w zadłużeniu długoterminowym

Rachunek ten może, ale nie musi być połączony z poprzednim rachunkiem – zadłużeniem bieżącym. Choć może się wydawać, że są one tożsame, bieżący składnik zadłużenia długoterminowego jest kwotą należną w tym roku z tytułu części zadłużenia o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Na przykład, jeśli spółka zaciągnęła kredyt bankowy, który zostanie spłacony w ciągu pięciu lat, na tym koncie znajdzie się kwota kredytu, która będzie wymagalna w następnym roku.

Zobowiązania długoterminowe

Obligacje płatne

Konto to zawiera zamortyzowaną kwotę wszelkich obligacji wyemitowanych przez korporację.

Długoterminowe zadłużenie z tytułu kart kredytowych

Na tym koncie ujmowana jest cała kwota zadłużenia długoterminowego (z wyłączeniem części bieżącej, jeżeli ta występuje w zobowiązaniach krótkoterminowych). Konto to jest tworzone na podstawie harmonogramu zadłużenia, który zawiera wykaz całego istniejącego zadłużenia firmy, jak również wydatki na odsetki i płatności zasadnicze za każdy kwartał.

Kapitał własny akcjonariuszy

Kapitał Udziały

Jest to kwota pieniędzy, którą udziałowcy włożyli w firmę. Zazwyczaj kapitał jest wnoszony, gdy firma jest tworzona po raz pierwszy. Na przykład, załóżmy, że inwestor zakłada firmę i inwestuje w nią 1 milion złotych. Środki pieniężne (aktywa) wzrastają o 1 milion złotych, a kapitał zakładowy (konto kapitału własnego) wzrasta o 1 milion złotych, przywracając równowagę w bilansie.

Zyski zatrzymane

Jest to cała kwota dochodu netto zatrzymana przez firmę. Dywidendy z zysków netto firmy mogą być wypłacane w dowolnym momencie. Każda pozostała (nadwyżka) kwota jest dodawana do (odejmowana od) zysków zatrzymanych.

Ważna rola bilansu finansowego

Bilans jest niezwykle istotnym sprawozdaniem finansowym z wielu powodów. Może być rozpatrywany samodzielnie lub w połączeniu z innymi sprawozdaniami, takimi jak rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, co daje pełny obraz kondycji firmy.

See also  Spółki notowane na giełdzie. Co to jest pierwsza oferta publiczna (IPO)?

Cztery krytyczne wskaźniki sukcesu bilansu finansowego:

  1. Płynność – Płynność firmy można określić poprzez porównanie jej aktywów obrotowych z jej zobowiązaniami krótkoterminowymi. Aktywa obrotowe powinny przewyższać zobowiązania krótkoterminowe, aby firma mogła spełnić swoje krótkoterminowe zobowiązania.
  2. Dźwignia finansowa – Biorąc pod uwagę sposób finansowania przedsiębiorstwa, widać, jak dużą ma ono dźwignię finansową, co z kolei ujawnia, jak duże ryzyko finansowe ponosi organizacja. Dźwignia finansowa w bilansie jest często oceniana poprzez porównanie zadłużenia do kapitału własnego oraz zadłużenia do kapitału całkowitego.
  3. Efektywność – Poprzez połączenie rachunku zysków i strat oraz bilansu można określić, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa. Na przykład, dzieląc przychody przez średnią wartość aktywów ogółem, otrzymujemy wskaźnik rotacji aktywów, który wskazuje, jak dobrze organizacja przekształca aktywa w przychody. Cykl kapitału obrotowego pokazuje również, jak skutecznie firma zarządza swoimi środkami pieniężnymi w najbliższym czasie.
  4. Stopy zwrotu – Bilans może być wykorzystany do oceny zdolności firmy do generowania zysków. Podziel dochód netto przez kapitał własny, aby uzyskać zwrot z kapitału własnego, podziel dochód netto przez aktywa ogółem, aby uzyskać zwrot z aktywów, oraz podziel dochód netto przez zadłużenie plus kapitał własny, aby uzyskać zwrot z zainwestowanego kapitału.

Jaka jest różnica między bilansem a rachunkiem zysków i strat?

Dwa z trzech sprawozdań finansowych, które firmy publikują regularnie, to bilans i rachunek zysków i strat. Sprawozdania te służą jako ciągły zapis sytuacji finansowej firmy i są wykorzystywane przez wierzycieli, analityków rynkowych i inwestorów do oceny stabilności finansowej firmy i jej perspektyw rozwoju. Rachunek przepływów pieniężnych jest trzecim sprawozdaniem finansowym.

Bilans – podsumowanie

Bilans jest dokumentem finansowym, który przedstawia rzeczywistą wartość firmy lub organizacji – jej “wartość księgową”. Bilans dokonuje tego poprzez identyfikację i policzenie wszystkich aktywów, zobowiązań i kapitału własnego firmy na określony dzień zwany “dniem sprawozdawczym”.

Bilans jest często generowany i rozpowszechniany kwartalnie lub miesięcznie, w zależności od częstotliwości raportowania wymaganej przez prawo lub politykę firmy.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat, często znany jako rachunek zysków i strat, jest sprawozdaniem finansowym, które opisuje przychody, wydatki i koszty poniesione w określonym okresie czasu, zazwyczaj w roku obrotowym lub kwartale. Dane te ujawniają zdolność (lub niezdolność) firmy do generowania zysku poprzez wzrost przychodów, obniżenie kosztów lub obie te rzeczy. Rachunek zysków i strat jest również znany jako “sprawozdanie z działalności”, “sprawozdanie z wyników finansowych” oraz “sprawozdanie z dochodów i wydatków”.

Warto wiedzieć

Bilans spółki zawiera jedne z najbardziej krytycznych informacji dla lidera biznesowego, regulatora lub potencjalnego inwestora. Bez tych informacji może być trudno określić, czy firma upada czy prosperuje, podkreślając, dlaczego nauka czytania i rozumienia bilansu jest krytyczną umiejętnością dla każdego, kto interesuje się biznesem.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]