Etyka w Biznesie – czym jest? Przykłady

Etyka biznesu bada, jak radzić sobie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, kulturą korporacyjną i whistleblowingiem. Kładzie nacisk na przyjęte wytyczne określone przez agencje zarządzające. Naruszenia etyki biznesowej skutkują bezsensownymi działaniami prawnymi.

Dyscyplina kładzie również nacisk na zestaw niepisanych, ale prawnie wiążących zasad znanych jako kodeks postępowania. Drobny druk w stale zmieniającym się prawodawstwie korporacyjnym jest obszerny. Dlatego etyka biznesu instruuje przedsiębiorców i pracowników o standardach moralnych i konsekwencjach ich łamania.

Definicja etyki biznesowej

Nasza moralność i charakter mają duży wpływ na to, jak ludzie nas postrzegają, i to samo dotyczy firm. Na postrzeganie firmy przez klienta, pracownika, inwestora i ogół społeczeństwa może mieć wpływ jej etyka biznesowa.

Moralność biznesowa, procedury i zasady, które kierują podejmowaniem decyzji i radzą sobie z konfliktami lub trudnościami związanymi z firmą, są określane jako etyka biznesowa.

Ze względu na tę dyskusję “obawy biznesowe” odnoszą się do nieetycznych działań, takich jak insider trading lub przekupstwo.

Etyka biznesu jest stosowana we wszystkich działach organizacji. Etyka firmy jest odzwierciedleniem wartości ustanowionych przez założycieli i organ zarządzający firmy. Obejmuje wartości firmy w związku z zasadami i procedurami, które kierują wyborami i czynami firmy. Obejmuje to również sposób, w jaki firma wchodzi w interakcje ze swoimi klientami, jak traktowani są jej pracownicy, jak współpracuje z rządem i innymi firmami oraz jak radzi sobie ze złą prasą.

Etyka biznesu pomaga organizacjom w dokonywaniu moralnie i moralnie zdrowych osądów, a także w budowaniu zaufania klientów.

Zrozumienie etyki biznesowej

Etyka biznesowa sprawia, że klienci i inne rodzaje uczestników rynku mają pewien poziom podstawowego zaufania do firm. Na przykład zarządzający portfelem musi traktować portfele członków rodziny i drobnych inwestorów indywidualnych z takim samym szacunkiem, jak ich zamożniejsi klienci. Metody te gwarantują, że ogół społeczeństwa jest traktowany sprawiedliwie.

Idea etyki biznesu pojawiła się po raz pierwszy w 1960 roku, kiedy firmy zaczęły rozpoznawać rosnącą kulturę opartą na konsumentach, która wyrażała obawy o środowisko, kwestie społeczne i odpowiedzialność korporacyjną. Dekada wyróżniała się zwiększoną uwagą na “kwestie społeczne”.

Od tego czasu zmieniła się idea etyki biznesu. Poza moralną zasadą dobra i zła, etyka biznesu stara się zrównoważyć to, co korporacje muszą robić zgodnie z prawem, z utrzymaniem przewagi konkurencyjnej nad innymi organizacjami. Firmy wykazują etykę biznesową na różne sposoby.

Społeczeństwo ma zapewnione sprawiedliwe i równe traktowanie dzięki etyce biznesowej, która podtrzymuje pewien poziom zaufania konsumentów i korporacji.

Dlaczego etyka biznesu jest ważna?

Etyka biznesu jest kluczowa dla sukcesu we współczesnym biznesie z wielu powodów. Najważniejszą korzyścią płynącą z określonych programów etycznych jest stworzenie kodeksu postępowania, który wpływa na zachowanie na wszystkich poziomach pracowników, od dyrektorów generalnych po kierownictwo średniego szczebla i najnowszych i najmłodszych. Kiedy każdy pracownik działa moralnie, firma rozwija reputację moralnego postępowania. Wraz ze wzrostem reputacji zaczyna zyskiwać korzyści, jakimi cieszy się organizacja moralna:

 • świadomość i ekspansja marki
 • lepsze umiejętności negocjacyjne, większa wiara w towary i usługi
 • lojalność i ekspansja klientów
 • Przyciąga talenty i inwestycje
See also  Savoir Vivre w biznesie - wyjaśnienia, przykłady, wskazówki

Wszystkie te elementy razem mają wpływ na przychody firmy. Ci, którzy nie ustanowią standardów etycznych i nie będą ich przestrzegać, wkrótce dołączą do Enronu, Arthura Andersena, Wellsa Fargo, Lehman Brothers, Berniego Madoffa i wielu innych znanych postaci.

Znaczenie etyki biznesu

 Oczywiste jest, że operacje biznesowe kładą wysoki nacisk na etykę. Działalność organizacji opiera się na etyce biznesowej, która zapewnia również zgodność z wymogami prawnymi. Ta rada pomaga firmie w zachowaniu jej szanowanej reputacji i korzystnego odbioru publicznego.

Najlepsze talenty przyciągają firmy o doskonałym samopoczuciu pracowników. Podstawą dobrej opieki nad pracownikami jest etyka biznesu. Ponadto oferowanie pracownikom doskonałych korzyści zwiększa produktywność i motywuje ludzi do długoterminowej lojalności wobec misji firmy.

Rozwój relacji firmy z klientami zależy od jej etyki biznesowej. Firma, która dobrze traktuje swoich klientów i ma jasną i przejrzystą strukturę operacyjną, zazwyczaj tworzy z nimi trwałe relacje. Klienci są bardziej skłonni zaufać firmie i jej towarom lub usługom.

Rodzaje etyki biznesowej

Chociaż istnieje wiele teorii i odmian etyki biznesowej, zachowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, otwartości i niezawodności, uczciwości i biznesu technologicznego wyróżniają firmy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Spełnianie wymagań interesariuszy przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu, jaki ma to na pracowników, środowisko, społeczeństwo i sąsiedztwo, w którym działa firma, jest znane jako społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Finanse i zyski są niezbędne, ale powinny pochodzić z dobrobytu społeczeństwa, klientów i pracowników, ponieważ, według badań, dobry ład korporacyjny i etyczne zachowanie zwiększają sukces finansowy.

Przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne za swój wpływ na środowisko, filantropię, etykę i gospodarkę.

Przejrzystość i wiarygodność

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa upewniły się, że w przejrzysty sposób ujawniają swoje wyniki finansowe. Dotyczy to wszystkich raportów w ogóle, a nie tylko obowiązkowych sprawozdań finansowych. Na przykład wiele firm dystrybuuje roczne raporty do akcjonariuszy.

Większość tych sprawozdań zawiera informacje na temat podjętych decyzji, czy cele zostały osiągnięte, oraz zmienne, które wpłynęły na wyniki, oprócz sprawozdań, które zostały przekazane organom regulacyjnym. Dyrektorzy generalni podsumowują roczne wyniki firmy i przedstawiają swoje prognozy na piśmie.

Komunikaty prasowe są dodatkową metodą otwartości firm. Niezależnie od tego, czy są to dobre, czy złe wiadomości, wydarzenia, które są istotne dla inwestorów i klientów, powinny być publikowane.

Praktyki technologiczne i etyka

Ponieważ wszelkiego rodzaju technologia jest coraz częściej wykorzystywana w operacjach biznesowych, konieczne jest, aby firma zagwarantowała, że technologia i dane, które zbiera, są traktowane w sposób odpowiedzialny. Ponadto powinien upewnić się, że technologia jest tak bezpieczna, jak to tylko możliwe, zwłaszcza, że wiele firm przechowuje informacje o konsumentach i gromadzi dane, które mogą być wykorzystywane przez osoby o złych intencjach.

Bezstronność

Bez względu na pochodzenie etniczne, religię, przekonania, wiek czy tożsamość, miejsce pracy powinno być przyjazne, zróżnicowane i sprawiedliwe dla wszystkich swoich pracowników. Każdy pracownik może awansować, otrzymać awans i odnieść sukces w uczciwym miejscu pracy.

Jak wdrożyć dobrą etykę biznesową

Potrzeba czasu i wysiłku, aby kultywować środowisko, w którym moralne zachowanie i osąd są cenione; zawsze zaczynaj od góry. Aby egzekwować etyczne zachowanie, większość firm musi mieć kodeks postępowania lub etykę, zasady przewodnie, mechanizmy raportowania i programy szkoleniowe.

Regularna komunikacja z pracownikami staje się niezbędna po zdefiniowaniu zachowania i wprowadzeniu programów. Liderzy powinni zawsze zachęcać pracowników do zgłaszania podejrzanych zachowań, a sygnaliści powinni mieć zagwarantowaną ochronę przed odwetem.

See also  Komunikacja w Zespole. 6 Strategii

Firmy mogą odkryć problematyczne praktyki i zapewnić pracowników, że nie będzie żadnych reperkusji za zgłaszanie problemów, tworząc kanał anonimowego zgłaszania.

Zasady etyki biznesu

Zrozumienie podstawowych zasad moralnych, które kierują pożądanym zachowaniem etycznym, jest kluczowe, podobnie jak brak tych wartości moralnych przyczynia się do porażki wielu skądinąd błyskotliwych, utalentowanych osób i organizacji, które reprezentują.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 12 zasad etyki biznesowej:

 • Przywództwo to celowa próba włączenia pozostałych 11 zasad do codziennego podejmowania decyzji i zachowań we wszystkich aspektach życia osobistego i zawodowego.
 • Odpowiedzialność jest aktem pociągania siebie i innych do odpowiedzialności za swoje czyny. Zaangażowanie w podtrzymywanie dobrej etyki i zapewnianie, że inni robią to samo.
 • Uczciwość: Integruje inne wartości, takie jak uczciwość, niezawodność i wiarygodność. Osoba uczciwa zawsze działa honorowo i stara się utrzymać wyższy standard.
 • Szacunek dla innych: Szacunek dla innych jest niezbędnym elementem tworzenia etycznych kultur w miejscu pracy. Każdy musi być traktowany z szacunkiem, prywatnością, równością, szansami i empatią.
 • Uczciwość: Promowanie kultury etycznej wymaga mówienia prawdy w każdych okolicznościach. Nieścisłości, pominięcia i zaniżanie lub zawyżanie prawdy nie pomagają firmie osiągać lepszych wyników. Aby tworzyć rozwiązania, złe wiadomości powinny być dostarczane i odbierane w taki sam sposób, jak dobre wiadomości.
 • Przestrzeganie prawa: Egzekwowanie wszystkich przepisów regionalnych, krajowych i miejskich jest niezbędnym elementem etycznego przywództwa. Przywódcy powinni błądzić po stronie legalności, zamiast wykorzystywać lukę, jeśli istnieje prawna szara strefa.
 • Odpowiedzialność: Przejrzystość: Interesariusze to osoby zainteresowane firmą, takie jak akcjonariusze, pracownicy, społeczność, w której działa firma, oraz członkowie rodzin pracowników. Firmy powinny upewnić się, że informacje o ich finansach, korektach cen, procedurach zatrudniania i zwalniania, wynagrodzeniach i awansach są dostępne dla wszystkich zainteresowanych sukcesem firmy bez ujawniania tajemnic handlowych.
 • Współczucie: Wszystkie strony zaangażowane w transakcję biznesową powinny być traktowane z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym konsumentów, partnerów w biznesie i pracowników.
 • Uczciwość: Każdy powinien być traktowany jednakowo i mieć taką samą szansę. Prawdopodobnie jest to niesprawiedliwe, jeśli praktyka lub zachowanie sprawi, że poczujesz się nieswojo lub priorytetowo potraktujesz osobiste lub korporacyjne zyski nad równością, uprzejmością i szacunkiem.
 • Kierownictwo powinno wykazywać lojalność, utrzymując prywatność informacji i okazując poświęcenie zespołowi i firmie. Lojalność wśród kierownictwa i personelu zapewnia ich zaangażowanie w optymalne praktyki.
 • Świadomość i dbałość o implikacje środowiskowe firmy mają kluczowe znaczenie w świecie, w którym zasoby są nieliczne, ekosystemy zostały uszkodzone przez poprzednie praktyki, a klimat się zmienia. Każdy pracownik powinien być zachęcany do szukania i zgłaszania środków zaradczych na procedury, które mogą pogorszyć już wyrządzoną szkodę.

Korzyści z etyki biznesowej

Zalety etyki biznesu są następujące:

Ponieważ klienci i inwestorzy lubią współpracować z uczciwymi firmami, etyka biznesowa daje organizacjom przewagę konkurencyjną.

Reputacja firmy jest wzmacniana przez przestrzeganie zasad etyki biznesowej, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjna dla talentów, klientów i inwestorów.

Ponieważ ich moralność jest zgodna z ideałami firmy, pracownicy, którzy praktykują etykę biznesową, lubią przychodzić do pracy.

Chociaż większość etycznych zachowań jest dobrowolna, wymagane jest pewne etyczne postępowanie biznesowe, takie jak przestrzeganie prawa. Wczesne przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych chroni firmy przed przyszłymi działaniami prawnymi, takimi jak wysokie kary lub niepowodzenia biznesowe spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów.

Wady etyki w biznesie

Wśród negatywnych skutków etyki biznesu są:

See also  Klauzula RODO

Potrzeba czasu, aby rozwinąć, wprowadzić w życie, zmodyfikować i utrzymać etykę biznesową, szczególnie gdy firma dopiero zaczyna naprawiać skandal związany z wątpliwą etyką biznesową. Ze względu na zmiany w przepisach i regulacjach biznesowych firmy muszą również stale aktualizować swoją etykę.

Kolejnym problemem jest potencjalny konflikt między etyką a biznesem. Na zdolność firmy do maksymalizacji potencjału zysku może mieć wpływ etyka biznesowa. Na przykład moralny biznes z zakładem produkcyjnym w kraju rozwijającym się nie próbowałby zmniejszyć kosztów pracy za pomocą niemoralnych taktyk. Takie metody mogą pociągać za sobą zwiększanie zysków poprzez płacenie niskich wynagrodzeń lub nakazywanie pracownikom niepłatnych nadgodzin. Zamiast tego moralny biznes dołożyłby starań, aby wspierać pozytywną atmosferę pracy, nawet jeśli spowoduje to mniejszą sprzedaż.

Podsumowując, etyka biznesu wymaga, aby organizacje zachowywały się w sposób, który interesariusze uważają za sprawiedliwy i uczciwy. Właściciele, menedżerowie i pracownicy kierują się tą etyką, dokonując etycznie właściwych wyborów i zdobywając klientów.

Inwestorzy, którzy poszukują otwartości w działalności firmy, to kolejny biznes ludzi, których etyka biznesu pomaga zachować. Innymi słowy, konsumenci chcą być w pełni świadomi tego, jak wydawane są ich pieniądze.

Przykłady etyki biznesowej

Różne firmy demonstrują swoje poczucie etyki biznesowej na różne sposoby. Podczas gdy niektóre firmy prezentują etykę w swoich kodeksach postępowania, inne robią to w swoim oświadczeniu o wartości biznesowej. Oto kilka przykładów procedur etyki biznesowej:

Różnorodność w miejscu pracy

 Zatrudniając pracowników ze wszystkich środowisk, płci, grup społecznych i ras, firma może wykazać się obiektywnością i zaangażowaniem na rzecz równości. Dodatkowo oferuje różnorodne sposoby myślenia i wiedzy.

Ustalanie priorytetów potrzeb klientów

Firmy mogą budować relacje z klientami, stawiając ich potrzeby na pierwszym miejscu i zapewniając najlepsze możliwe usługi. Można to osiągnąć, na przykład, zapewniając wymianę lub zwrot pieniędzy za wadliwy towar zakupiony przez klienta.

Ochrona danych klientów

Firmy często gromadzą informacje o klientach poprzez zakupy online lub usługi do różnych celów. W zależności od świadczonych usług niektóre z nich mogą być informacjami zdrowotnymi, danymi osobowymi, adresami e-mail, adresami domowymi, datami urodzenia lub informacjami finansowymi.

Informacje te muszą być poufne i nie powinny być ujawniane osobom trzecim bez zgody klienta, zgodnie z etyką biznesową. Pracownicy firmy podlegają również przepisom dotyczącym prywatności danych.

Wzmocnienie pozycji społeczności

Programy wolontariatu biznesowego są dla firm środkiem do odwdzięczenia się społeczności. Te inicjatywy wolontariackie mogą obejmować udzielanie lekcji umiejętności, udzielanie pomocy finansowej, oczyszczanie środowiska itp. Takie inicjatywy wspierają postęp społeczności, a jednocześnie pomagają przedsiębiorstwom w zdobywaniu szacunku społeczeństwa.

Pytania i odpowiedzi dotyczące etyki w biznesie

Co oznacza etyka biznesu?

Moralność biznesowa, procedury i zasady, które kierują podejmowaniem decyzji i radzą sobie z konfliktami lub trudnościami związanymi z firmą, są określane jako etyka biznesowa.

Jakie są przykłady etyki biznesu?

·         Ilustracje etyki biznesowej:
·         Różnorodność w miejscu pracy
·         Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby konsumentów
·         ochrona prywatności klienta
·         upodmiotowienie sąsiedztwa

Dlaczego etyka biznesu jest ważna?

W operacjach biznesowych wartość etyki biznesowej jest jasna. Działalność organizacji opiera się na etyce biznesowej, która zapewnia również zgodność z wymogami prawnymi. Ta rada pomaga firmie w zachowaniu jej szanowanej reputacji i korzystnego odbioru publicznego.

Jakie są rodzaje etyki biznesowej?

Różne rodzaje etyki biznesowej obejmują:
·         Odpowiedzialność indywidualna
·         Odpowiedzialność firmy
·         zobowiązania wobec społeczeństwa
·         Etyka związana z technologią
·         Uczciwość i zaufanie
·         Bezstronność

Jakie są zasady etyki biznesu?

Odpowiedzialność, troska i szacunek, uczciwość, uczciwa konkurencja, lojalność, przejrzystość i szacunek dla prawa to tylko niektóre z siedmiu zasad przewodnich etyki biznesu.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]